Plan pracy Rady Gminy

 
Plan pracy Rady Gminy na I półrocze 2019 r.


Lp. Miesiąc Tematyka posiedzenia Referujący temat
1 Styczeń Informacja o planowanych remontach dróg powiatowych na terenie gminy Złotoryja w 2019r. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Złotoryi
2 Luty Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Złotoryja za 2018r. Wójt Gminy
Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi
3 Marzec 1. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie-Osiedlu za 2018r.
2. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Złotoryja za 2018r. oraz z wykonania Gminnego Programu Narkomanii za 2018r.

Dyrektor ZGKiM


Wójt Gminy
4  Kwiecień 1. Informacja o działalności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z siedzibą w Gierałtowcu za 2018r.
2. Sprawozdanie realizacji Programu Współpracy Gminy Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2018r.
Kierownik Gminnego Zakładu Opieki Podstawowej z/s w Gierałtowcu

Wójt Gminy
5 Maj 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Złotoryja za 2018r.
2. Informacja o stanie środowiska i ekologii w Gminie Złotoryja.
Komenda Powiatowa Policji i Państwowej Straży Pożarnej
Wójt Gminy
6  Czerwiec 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2018 i udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
3. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2019r.
4. Przyjęcie planów pracy Komisji na II półrocze 2019r.
Wójt Gminy

Wójt Gminy i Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący Komisji